Saturday, 20-Jan-2018 Home | Organization | Prospectus | Contact Us
Departments
Faculty
Faculty
Faculty
Facilities
Admissions
General Services
Specialty Services
Treatments
Facilities
Free Consultancy
Counselling Notice
(for 13-Sep-2017)


Students Of Year 20011 - 2012                                                   Go Back
Roll No Name Roll No Name
1. AMAN 26. NEHA PHOGAT
2. AJNU 27. NITIKA
3. ANKIT SHARMA 28. PARDEEP KUMAR
4. ANNU CHAUHAN 29. PRAVEEN SHARMA
5. ARUNA KUMARI SANGWAN 30. PARVESH KUMAR
6. BERKHA 31. PRIYANKA
7. CHIRAG ARORA 32. PRIYANKA
8. DEEPANSI 33. RAJNI
9. DHARMENDEER SINGH 34. RAKESH KUMAR
10. DIKSA YADAV 35. RAKESH KUMAR
11. HEMANT BHARDWAJ 36. RASHMI SANGWAN
12. HIMANSHI GARG 37. SANKAY JAKHAR
13. ISHWER SINGH 38. SAROJ KUMARI
14. JAGRITI 39. SAVITA
15. JANAT 40. SHAKTI SINGH
16. JATIN 41. SHEETAL TANWAR
17. JAYA GUPTA 42. SHWETA CHAHAR
18. JONIKA 43. SOURABH ASIJA
19. KAMAL KAUSHIK 44. SUNIL KUMAR
20. MANITA 45. SUNITA
21. MANOJ KUMAR SHARMA 46. SUPRIYA SINHA
22. MOHIT KUMAR 47. VED PARKASH
23. NARENDER 48. VIPIN
24. NARENDER SINGH 49.. VINAY PAL
25. NEHA 50. VIVEK DALAL
Home | Organization | Contact Us
www.mlrac.Com © 2015